Cahil olanlarin merhameti ve lütfu azdir. Mevlâna, Mesnevi

 

Evrensel Yasalar

Tanrısal sisteme hayatiyet veren temel iki unsur , Tanrı’nın evrensel yasalarını taşıyan enformasyon parçacıkları ile evrensel evrimi şekillendiren insanoğlunun düşünce enformasyon parçacıklarının morfik alanlarıdır. İçinde bulunduğumuz kuantum evrende insanların duyu dışı algıları , Tanrısal sistemin organize ettiği süptil morfik alanlar sayesinde, tüm insanlığı birbirine bağlayarak evrim fenomenini gerçekleştirmiştir.

Bu nedenle, Tanrısal sistem tüm enformasyon kodlamaları sayesinde insanlığın kaderini bilir ve yeniden belirleyebilir. Öne sürdüğüm bu varsayımlar, kanımca soyut hakikatler olarak inandığım bazı kavram ve hipotezlerin, mümkün olduğunca akılcı bir şekilde ifadesidir.

 

Materyalist anlayışa göre, evrimin gelişimi maddenin özünde var olan yasalara göre oluşur. Yani bu yasalar; bir aklın eseri değildir , yaratılmış değildir , ama maddenin özünde kendiliğinden vardır. Oysa kişisel görüşüme göre sözünü ettikleri madde , Yaradan’ın evrensel yasalarının enformasyon parçacıklarnı taşıyan “sicimler”dir. Ancak materyalistler herhalde bu olgudan bihaberdirler. Materyalist görüş genelde , evrimin gelişimini şekillendiren yasaları kabul eder. Fakat bu yasaları koyan gücün veya bir “mutlak aklın” varlığını reddeder. Hâlbuki sözü edilen her yasa , mutlaka bir aklın veya gücün sonucu olmalıdır. Eğer o yasa var ise , yasa koyucunun da olması şarttır. Bu nedenle , evrensel gelişimi belirleyen yasalar , bir tesadüf neticesinde değil bizim dinimizdeki ifadeye göre, bir “tefavuk” sonucunda meydana gelmiştir. Yani evrimleşme bir güç tarafından bilinir ve insanoğlunun katkıları ile de o güç evrimin gelişimini yeniden belirleyebilir.

Materyalizm , bilimsel olarak bilinen bazı yasaları kabul eder. Örneğin; biyoloji yasaları , kimya yasaları , fizik yasaları gibi yasalar materyalizmin temelini oluşturur. Ancak materyalistler; genelde 20 inci yüzyılda hız kazanan, astrofizikçilerin ortaya koyduğu izafiyet yasası , sicim yasası , kütle çekiminin kuantum yasası ve hatta süper sicim yasasını 11 boyuta taşıyan M- yasası gibi kuantum enformasyon içerikli yasaları benimsemediler . İleri sürdükleri temel tez , Tanrı kendiliğinden var olan ise , kendisinden başka bir gerçekliğin de ayrıca kabulü gerekmektedir. Oysa evren ile Tanrı aynı tözden oluşmuş ise , Tanrısal sistemi kabul etmemiz gerekmez mi? Bilimsel açıdan bu varsayımları veya kavramları matematiksel olarak kuramlaştıramıyoruz ama evrensel yasaların mevcudiyetine inanıyoruz.

Eğer yasalara inanıyorsak , o halde yasa koyucuya da inanmamız gerekmiyor mu? Şimdi milattan 160 asır öncesine gidelim ve o zamanın kayıtlarına göre evrensel kozmik yasaların yedi prensibine bir göz atalım. Sözünü ettiğimiz evrensel kozmik yasası, Mu uygarlığına ait olabileceği gibi , eski Yunan uygarlığına da ait olabilir. Mu medeniyetini gün ışığına ilk çıkaran , İngiliz Albay James Churchward’dır. Churchward’tan sonra konuyu araştıran diğer bilim adamı jeolog / arkeolog Amerikalı William Niven’de , Churchward gibi, elde ettiği binlerce tabletten Mu medeniyetin varlığına ilişkin pek çok geçerli kanıt elde etmiştir. Evrensel kozmik yasası ile ilgili edilen bilgiler bu çalışmaların ürünüdür.

Churhward’a göre Atlantis’li Osiris , Mu kıtasında eğitilmiş , sonra Atlantis’e dönerek orada büyük reformlar yapmış bir bilge veya peygamberdir. Atlantis’te yozlaştırılmış tektanrılı dinde reformlar yapan Osiris’in talebeleri olan insiyeler, adının unutulmaması için, hocalarının öğretisine Osiris dini adını vermiş. Osiris dininin yaygınlaşmasını sağlayan , Osiris’in öldürülmesinden altı bin yıl sonra Mısır’a göç eden Hermes Thot’ur. Yunan ilahı Hermes olarak da tanınan Hermes Thot’tan, eski Yunanca metinlerinde; majinin , simyanın , astronominin , tıbbın ve bilgeliğin kurucusu olarak söz edilir. Churchward’a göre de , Hermes Thot, Atlantis’ten Osiris dinini Mısır’a getiren bilgedir.

Mary Hope gibi araştırmacılar , bu iki batık kıtadaki yaygın tek tanrılı dinin Sirius kökenli bir din olduğunu ileri sürer. Bazı araştırmacılara göre Hermes Thot, Kuran’da İdris Peygamber ve Tevrat’a göre ise Hanok Peygamber olarak anılır. Eski Yunan Tradisyonu , her ne kadar ilâh Hermes’in Mısır tradisyonundan geçmiş olduğunu kabul etse de , eski Yunan metinlerinde isminin diğer Hermes’lerden ayırt edilmesi için “üç kere büyük Hermes” anlamında “Hermes Trismegistus” kullanılmıştır. Günümüz bilim dünyası , Hermes kimdir konusuna bilimsel olarak kesin bir açıklama getirememiştir. Hermes’in kim olduğuna dair çeşitli varsayımlar vardır. Yunanlılar ona Hermes derken, Romalılar ona Merkür derler. Churchward’ın açıklamalarına göre Hermes, Mısır’da Thot olarak anılan kişidir. Arap dünyasında üç ayrı Hermes’ten söz edilir. Arapça kaynaklarına göre , Hermes tufandan önce yukarı Mısır’da piramitleri inşa eden Hermes Ahnuch veya Babil’de yaşamış Hermes (Hırmıs) , veya Yunanlıların Hermes’inin , Mısır tanrılarından olan Thot ile aynı olduğunu ifade ettikleri Hermes Thot’ur.

Her ne kadar kesin olmasa da , değişik kaynaklar arasından , kanımca Hermes’in , Hermes Thot olduğu tezi daha gerçekçi duruyor. Bu nedenle , evrensel kanunun yedi kozmik prensibini Hermes Thot veya Hermes Trismegistos’un koyduğu hermetik kanunlar olarak kabul ederek , bu yedi prensibin neler olduğunu açıklayabiliriz. Hermetizmin ana kitabı “ Kybalion” dur. Böyle bir ana kitap var mı kesin olarak bu da bilinmiyor. Kybalion’un konusu evrensel yasalardır. Kozmik yasalar olarak anılan bu prensipler , ezoterizmin en temel ilkelerini basit bir dille ifade eder. Anonim bilgilere göre ortaya çıkan bu kitap , sonralarda yine ezoterizme vakıf olan kişilerin yorumlarıyla şekillendiği görüntüsünü verse de , ezoterik öğretilerin temelini yansıtan en etkili eserdir. Üç insiye tarafından yazılmış ve 1912 yılında Amerika’da basılmıştır. Kybalion , dünyamızın işlev öğretisini açıklayan temel bir kılavuzdur. Yedi prensip şu şekilde sıralanmıştır ,

1. Mentalizm (Mentalism)

2. Aktarım prensibi (Correspondence)

3. Titreşim prensibi (Vibration)

4. Polarite prensibi (Polarity)

5. Ritim prensibi ( Ryythm)

6. Etki - Tepki prensibi ( Cause and Effect)

7. Cinsiyet prensibi (Gender)

Mentalizm (Mentalism)

Her şey akıldır ve evren de akıldır. Mentalizme göre, her şey akılda şekillenir. Mentalizm, zihinsel gücünü kullanabilen insanlara özgü bir yetenektir. Kısaca zihinselciliktir. Düşünme, zihnin aksiyonudur. Akıl ise, düşüncenin bir yöntemi gibi algılanır. Mentalizm , zihin sınırlarını zorlayarak aklı kullanma sanatıdır.

Bilge insanların söylediği gibi , düşüncelerimizin farkında olmalıyız , düşüncelerimiz bir şekilde içinde bulunduğumuz o muhteşem evreni etkilemektedir. Çünkü enerjiye form veren ve o enerjiyi maddeye dönüştüren düşünce bilgisinin enformasyonudur. Kybalion’un başlangıcı , 160 asır öncesine gider. O dönemde ezoterik kaynaklara göre , insanların bir kısmı yükselebilen galaktik insanlar gibiydiler. Düşünce gücü , telekinezi , telepati , duru görü ve astral seyahat yeteneklerine sahip , fantastik olarak tanımlayabileceğimiz paranormal özellikleri olan insanlar gibiydiler. Ancak zaman içinde yozlaştırılan inanç sistemleri neticesinde o dönemin insanları bu yeteneklerini kaybettiler. Çarpıcı olan, 160.000 sene önceki insanların, mentalizm konusunda günümüzdeki insanlardan daha ileri düzeyde olmalarıdır. Özetle mentalizm, zihnin tüm fonksiyonlarını içine alan bir kavramdır.

Aktarım Prensibi (Correspondence)

Aktarım prensibi karşılıkların uygunluğu anlamına gelir. Belirli şeylerin belirli bazı diğer şeylere tekâbül etmesidir. Bazı ilişkiler kullanılarak , belirli bazı şeyleri harekete geçirmek için , o şeylere tekabül edenlerin uyarılması anlamına da gelir. Örneğin fiziksel dünyadaki ; enerji , ışık , titreşim ve hareket ilkelerinin evrenin bazı boyutlarında karşılık bulduğu ve bunların birbirlerini etkilediği olgusudur. Mikrokozmos , makrokozmosun bilgilerini taşır. Mikrokozmosda bulunan her şeyin ve her olgunun bir karşılığı makrokozmosda da vardır.

Makrokozmosun içindeki gökcisimleri ; ay , güneş , yıldızlar ve gezegenler mikrokozmos üzerindeki etkileri ile insanın mutlak kaderi üzerinde de önemli rol oynarlar. Hermetizm öğretileri içinde aktarım prensibi önemli bir yer tutar. Hermes’e göre “ Bir nesnenin gizemini bulmak ve tek bir nesnenin mucizesini gerçekleştirmek için, aşağıda olan yukarıdakinin , karşılığıdır bunedenle yukarıda olan da aşağıdakinin karşılığıdır”. Bu nedenle , insan varlığının evrimini kavrayabilmek için , makrokozmosun ve mikrokozmosun ne anlama geldiği birlikte incelenmelidir.

Titreşim Prensibi ( Vibration)

Evrende her şey titrer ve enformasyon taşıyan bir enerji ise, hem titrer ve hem de salınır. Bir örnek vermek gerekirse düz elektrik akımı veren piller ve aküler sadece titreşim iletişimi yaparlar. Ancak alternatif akım hem titrer , hem salınır , bu nedenle alternatif akıma bilgi yüklenebilir. Fiziksel dünyamızda gerekli olan titreşim ilkeleri , eterik dünyamızın düşünceleri , hisleri , arzuları ve istekleri için de gereklidir. Titreşim Tıbbı’ndan bir örnek ile bu olguyu , fiziksel bedendeki sorunların enerji bedenlerimizi etkilediği gibi; düşüncelerimizdeki , hislerimizdeki ve duygularımızdaki sorunların da fiziksel bedenimizi etkilediğini savunabiliriz.

Titreşim fenomeni sayesinde, her şey birbiri ile enformasyon alışverişi içindedir. Ve bu alışveriş neticesinde, enformasyon titreşim parçacıkları ile madde parçacıklarının aynı frekansta titreşimleri rezonans fenomenini ortaya çıkarır. Rezonans fenomeni de , radyo vericileri ve alıcıları arasındaki bilgi iletişimi gibi , kuantum evrende insanların duyu dışı titreşimleri, morfik alanlarla birbirine bağlanır. Dualarımız titreşen enerji parçacıklarıdır. Dualarımız , kuantum alandaki diğer enformasyon parçacıkları ile rezone olarak yani frekans uyumu sonucunda yanıtlar bulabilir. Ve böylece mutlak kader , kişinin arzuladığı yazgıya dönüşebilecek yola girebilir.

Polarite Prensibi (Polarity)

Bu prensibe göre evrende her şeyin bir zıddı vardır ve aynı zamanda her şey bir devamlılık içindedir. Polarite prensibi bir zihinsel titreşim ilkesidir de . İstemediğiniz düşünceleri , duyguları tam tersi hisleri yoğunlaştırarak bastırabilir ve değiştirebiliriz. İyi ve kötü , sevgi ve nefret , güzel ve çirkin , bu anlamda yaşamda her şeyin bir tersi vardır. Bu prensibe göre , bir şeyin görünürdeki tersi, gerçekte o şeyin o kadar zıddı değildir. Polarite bir şeyin iki ucu yani iki kutbudur. Düalite (duality) yani ikilik olgusu polaritenin en basit formudur. Uzakdoğu felsefesinde polarite ve düalite , Yin(-) ve Yang(+) prensibine atıfta bulunur.

Hermetik anlayışa göre bir şey, aynı zamanda her şey veya her şey değildir. Gerçek yoktur , yarı gerçek vardır. Her gerçek, yarı yanlıştır. Örneğin, buz ve buhar iki ayrı nesnedir ; ama gerçekte ikisi de, aynı suyun değişik halidir. Aşk ve nefret de, aynı hissiyatın değişik duygularla algılanmasıdır. Ancak gerçekte , o kişiye karşı duyulan nefret hislerinin yanında , geçmişte hissettiğimiz sevgi duyguları da, iç dünyanızın bir köşesinde nefret hisleriyle beraber bir ölçüde yoğunluğunu koruyordur. Önemli olan düşüncelerimize , hislerimize ve duygularımıza odaklanarak olumsuz kutuptaki konumumuzu olumlu kutup düzeyine çekmeyi başarmaktır. Ve bir anlamda bu tür bir polarite terapisi ile yaşam – enerjimizin (chi/prana) akışını hızlandırmaktır.

Ritim Prensibi (Rhythm)

Kozmos’un ritim prensibi, evrende her şeyin titrediğini ve belli bir ritme doğru hareket ettiğini ifade eder. Bilimsel olarak kozmosun hareketi, parçacıklar ve dalgalar halindedir , bunlar ritim dalgalarıdır. Bu enerji dalgaları, döngüler şeklinde salınırlar. Döngüler, sarkaç örneği gibi, ne kadar bir tarafa sallanırsa diğer tarafa da o kadar sallanır. Evrende bu ritimler; mevsimleri , dönemleri ve düzenleri meydana getirir. Güneşin ve ayın döngüleri sonucunda dünyamızda gözlemlediğimiz gel-git olayları , ritim prensibinin bir neticesidir. Doğadaki her şeyin bir ritmi olduğu gibi , insanların da bir ritmi vardır. Ritim evrendeki düzeni yansıtır.

İnsan, kendini iyi hissettiği dönemler yaşadığı gibi , kötü hissettiği dönemler de yaşar. Yaşamımızın sarkacı ne kadar sağa sallanırsa , sola da o kadar sallanır. Eğer yaşamımızda zorluklarla dolu bir dönemden geçiyorsak , güneşin batışını seyrederek , sıkıntılarımızın yarın güneşin yeniden doğuşu ile sona ereceğini düşleyebiliriz. Bilge kişiler , döngünün olumsuz sürecinde sakin kalarak ve içlerine dönerek ve yaşamlarındaki olumsuzlukların muhasebesini yaparak ayakta kalmayı başarabilmişlerdir. Önemli olan iniş döneminde , kendimizi bir sonraki çıkış dönemine hazırlayacak alt yapıyı planlayabilmektir. İniş dönemini bir yeniden değerlendirme ve eksiklerimizi giderme dönemi olarak görmeliyiz. Bu nedenle , iniş dönemini iyi şeylerden sonra kötü şeyler olur anlamında da algılanmamalıdır.

İniş dönemi , bu anlamda kendimizi bir sonraki döneme hazırlama sürecidir , çünkü kötüyü görmeden iyiyi idrak edemeyiz. Ritim prensibini özümsediğimizde , yaşamımızdaki dönemleri daha iyi algılayarak ve gereksiz risklere girmeden, yaşam tarzımızı sürdürülebilir huzura yönlendirecek girişimlerde bulunabiliriz. Isaac Newton’un dediği gibi ” What goes up , must come down” , yani “yükselen her şey , inecektir de”. Kısaca önemli olan, yaşam kalitemizi belirleyen iniş döngülerini , nasıl yönettiğimizdir. Eğer iyi yönetiyorsak , bugün üzüldüğümüze üzülmeyelim , çünkü yarın üzüldüğümüz kadar sevineceğiz. Yeter ki , kozmos’un bu ritim ilkesine inanalım.

Etki- Tepki Prensibi (Cause and Effect)

Etki- tepki prensibi “ne yaparsan sana geri gelir” anlamını taşır. Bu prensip , klasik fizikte Newton’un üçüncü hareket (motion) yasası ile tanımlanmıştır. Aynı tanımlama, hiçbir şeyin tesadüfen olmadığını ya da evrensel yasalar dışındaki bir nedenle olmadığını ifade eder. Evrende her etkiye bir tepki vardır. Her etki kendisine eşit ve ters yönde bir tepki görür. Söz konusu tepkiyi klasik fizik ortamında gerçek olarak gözlemleyebiliriz. Ancak aynı tepki olgusunu mikro evreni açıklayan kuantum fiziğinin evreninde algılayamayız. Her düşüncemiz her hissimiz , her duygumuz evrene yönlendirdiğimiz süptil enerjinin olumsuz veya olumlu bir tepkisidir.

Kozmik kanununa göre tesadüf yoktur , ancak sadece nedensellik ( causality) vardır. Genetik hastalıklar ve travma halleri dışında ; sağlığımızın kalitesi , varlığa , zenginliğe ve mutluluğa sahip olmamız , tesadüflere değil , sadece kendimizin doğru seçimlerine bağlıdır. Neden bunlar hep başıma geliyor diye hayıflanıp , devamlı kaderimizi suçlayacağımıza , iç dünyamızın sesine kulak vermeliyiz. Matematiksel bir düzen içinde olan dünyamızda , yaşamın kaptanı olabilmeyi, ürettiğimiz ve evrene gönderdiğimiz doğru “etki”lerde aramalıyız.

Cinsiyet Prensibi (Gender)

Cinsiyet, Hermetik prensiplerinin sonuncusudur. Yaşamda her şeyin erkeksi ve kadınsı ilkeleri vardır. Genelde cinsiyet prensibi , fiziksel seks karakteristikleri ile ilişkilendirildiğinden , toplumca yanlış algılanmıştır. Cinsiyet prensibine göre, kozmosta her şeyin hem erkeksi (yang) hem de kadınsı (yin) iki prensibi vardır ve bu yaratılışın en temel özelliğidir. Spritüel seviyemizin sağlığı için eril ve dişil enerjileri dengelemek gerekir. “Yang” yaratıcıyı (creator) ifade ederken “Yin” alıcı besleyeni (receptive nutrient) işaret eder. Cinsiyet kanunu , polarite ve ritim prensiplerinin özelliklerini de taşır. Cinsiyet kavramında hem düalite hem de ritim ilkeleri , eşlerin ahenkle uyumu için önemli bir olgudur.

Carl Jung’a göre; erkeğin kadınsı , kadının erkeksi bir tarafı vardır. Jung, erkeğin kadınsı yönünü “anima” olarak, kadının erkeksi tarafını da “animus” olarak ifade eder ve eş seçmede “anima” ve “animus” özelliklerin hem kadın ve hem erkek tarafından nasıl algılandığına vurgu yapar. Eğer evlilik seçiminde bu unsurlar dikkate alınırsa, evlilik bir “ ruh eşliğine” (soul mate) dönüşebilir. Kybalion’un kozmik kanunu ve onun yedi prensibi, enerji- enformasyon- madde paradoksunun oldukça basit , ancak temel anahtarlarıdır. Her prensibin tek başına olması değil , prensiplerin tümünün beraberliği ve karşılıklı mukabele modunda olması önemlidir. Ve bu ancak kohezyon birlikteliği ile anlam kazanır.

Özetle;

“MENTALİZM” prensibi, zihnin sınırlarını zorlayarak aklı kullanma sanatıdır.

“AKTARIM” ilkesine göre mikrokozmos , makrokozmos’un sahip olduğu enformasyonun bilgilerini taşır.

“ TİTREŞİM” prensibi ile evrende her şey titrer ve enformasyon taşır.

“POLARİTE” ilkesine göre , yaşamda her şeyin bir zıddı vardır. Bu nedenle ; gerçek yoktur , yarı gerçek vardır ve her gerçek, yarı yanlıştır.

“RİTİM” anlayışı , evrende her şeyin titrediğini , enformasyon taşıdığını ve belirli bir ritme doğru dalgalar halinde hareket ettiğine işaret eder.

“ETKİ- TEPKİ” prensibi, ne yaparsan sana geri gelir anlamını taşır.

Bu ilkeye göre; tesadüf yoktur , sadece nedensellik vardır. “CİNSİYET” kavramına göre; insanın karşıt kadınsı ve erkeksi yönleri , düalite ve ritim ilkeleri anlamında, önemli bir olgudur.

En basit anlamda, başlangıç prensibi olan MENTALİZM’i anlayabilmek için , diğer altı prensibin ne anlama geldiğini kavrayabilmeliyiz. Ancak o zaman , her şeyin akıl olduğu ve evrenin de akıl olduğunu özümseyebiliriz. MENTALİZM için seçilmesi gereken bu yöntem, diğer altı prensip için de geçerlidir. Önemli olan , yedi prensibin özünde yatan birliktelik ilkesidir.

Beş İlâve Yasa

Dr. Milanovich ve Mc Cune, 1998’de birlikte yazdıkları “ Işık Sizi Özgür Bırakacaktır” (The Light Shall Set You Free) isimli kitaplarında , Hermetik prensipleri de içine alan, 12 yasadan bahseder. Bu evrensel yasaları; insanın fiziksel , duygusal , akılsal ve ruhsal gelişimindeki davranışları için bir kılavuz olarak değerlendirmişlerdir. Milanovich ve Mc Cune ‘e göre” , evrensel yasalar birbiri ile bağlantı içindedir ve temelinde , bizleri de kapsar şekilde , evrendeki her şeyin dairesel bir hareket halinde olan “enerji” olduğu tezi vardır. Mikroskobik seviyede , hepimiz hızla dönen elektronlar ve diğer atom altı parçacıklardan başka bir şey değiliz”.

Gerçekte dünyadaki her şey enerjidir ve bizler de bu enerji ve sürekli dönen elektronlar denizi ile yakın bir bağlantı içerisindeyiz. Düşüncelerimiz , hislerimiz, sözlerimiz ve davranışlarımızın hepsi enerjinin değişik formlarıdır. Düşündüğümüz , hissettiğimiz , söylediğimiz ve yaptığımız her şey , kendi gerçeğimizi oluşturacak şekilde bize geri döner. Her enerji dairesel bir hareket halindedir ve bu nedenle yaptığımız her şey bize geri dönecektir.

Tüm düşüncelerin , hislerin , sözlerin ve yapılanların birleşimi ise gördüğümüz dünyayı meydana getiren kollektif bilinci oluşturur. Heyecan veren yönü ise , bu kollektif bilinç ile barış , uyum ve bolluk dolu bir dünya yaratma gücümüzün olduğunu kabul etmektir. Bunu gerçekleştirmek için düşünce ve duygularımızı kontrol etmeyi öğrenmemiz gerekir. Evrensel yasalar bize bu konuda yardımcı olacaktır.

Hermetik kozmik yasanın prensipleri içinde olmayan 5 ilave yasa; Eylem Yasası, Ödünleme Yasası, Çekim Yasası, Dönüşüm Yasası ve Görelilik Yasası, Milanovich ve Mc Cune’nin listesinde yer alıyor.

Eylem Yasası

Eylem yasası , Çekim yasasının ve Etki- tepki yasalarının bir bileşeni olarak kabul edilebileceği gibi , bu yasayı olumlu düşünmenin eylem yasası olarak da tanımlayabiliriz. Olumlu düşünme, tüm başarıların temelinde yatan olgudur. Büyük başarılar elde etmiş insanlar genelde, zihinlerini daima olumlu düşünme ile kontrol altında tutarlar. Aklın kontrol edilebileceğine inanırlar ve kontrol altında tutulmadığında , ters esen rüzgârlara yenik düşebileceklerini kavramışlardır. Olumlu düşünmenin eylem yönü, en çok gözden kaçan ilkelerden biridir. Genelde pozitif düşünmeden söz edilir , olumlu afirmasyonlar , görüntüleme /vizüalisyon tekniklerine önem verilir. Ancak , hedefleri gerçeğe dönüştürebilecek ilk eylem adımını atmakta tereddüt edilir. Bunun nedeni kaybetmenin getirebileceği korkular olabilir. Oysa eylemsiz afirmasyonlar , gündüz uykularında görülen güzel rüyalar gibidir.

1. Olumlu düşüncelerimizi biçimlendireceğimiz ilk adım , hedeflerimize yönelik açık plan ve amaçlar geliştirerek eyleme geçmektir.

2. İkinci adım, bizden beklenenden daha fazlasını verebilme alışkanlığına sahip olmaktır.

3. Üçüncü adım, “coşku ve heyecansız hiçbir şey yaratılmadı şimdiye dek” sözünü ilke edinmektir.

4. Dördüncü adım, kendine inanmak ve kendine güvenmektir. Napoleon Hill’in “ İnsan aklı , inanabileceği ve kavrayabileceği her şeyi başarabilir” sözü daima hatırlanmalıdır.

5. Beşinci adım, duyguların daima kontrol edilmesi ve zihnin istenilen şeylerle meşgul edilmesidir.

6. Son adım, sabırlı ve sebatkâr olmaktır. Sabır, göreceli olarak, kısa süreli bir hareket iken; sebat, sürdürülebilir bir eylemdir. “Sabırla koruk helva olur” ve “Sabrın sonu selamettir” atasözleri sabrın erdemlerini ifade eder.

Bu eylem yasasını uygulamak istiyorsak; daima başarıyı düşünmeli , başarılı olmanın planlarını yapmalı , başaracağımıza inanmalı ve bedeli ne ise ödemeye hazır olmalıyız.

Ödünleme Yasası

Ödünleme yasası, polarite yasasının bir birleşeni ve bu eylemin bir ikilik (duality) ilkesidir. Ödünleme yasasının amacı; her yanlış ve doğru hareketimiz neticesinde, ikilik ilkesine göre, polarite ölçeğinin pozitif veya negatif olarak hangi kutbunda olacağımızı idrak edebilmektir. Önemli olan yanlış bir hareket yaptıysak hatamızın bedelini bir şekilde ödemeli , eğer hayır işlemişsek , bunun karşılığında da ödüllendirileceğimizin bilincinde olmalıyız. Yaşamın pozitif ve negatif nitelikleri konusunda bilinçlendiğimizde, bu yasayı özümsemiş olur ; her yanlış hareketimizi doğru girişimlerimizle dengelerken , her doğru hareketimizin karşılığında da mükâfatlandırılmayı başarabiliriz.

Ralph Waldo Emerson’un (1803-1882) 1841 yılında yazdığı “compensation” (ödünleme) şiiri, bu yasayı adeta daha anlaşır yapıyor. Emerson şöyle yazmış. “Yaşamda ıskaladığınız her şeye karşı bir şey kazanırsınız ve kazandığınız her şey size başka bir kayıp getirir.” Her illet, her yoksunluk bir şekilde başka bir şey ile telafi olur. Her keder, her ıstırap mükâfatlanır , her fedakârlık ödüllenir , her borç ödenir”.

Emerson’a göre bu yasanın istisnası yoktur. Bu yasa kısaca “ne ekersen onu biçersin” der. Domates tohumları ekersen domates , sevgi tohumları ekersen , yaşamında sevgi görürsün. Düşmanlık tohumları ekersen düşmanlıklarla uğraşırsın. Bu yasanın prensipleri içinde yaşamını sürdüren , ödüllerle mükâfatlandırılacaktır. Kanımca, Emerson’un en etkin sözü; “yaşamdaki en güzel ödün , eğer bir insan bütün içtenliği ile birisine yardım ediyor ise , önce kendisine yardım ediyordur” ifadesidir.

Çekim Yasası

Çekim yasası “ benzer benzeri çeker” kavramını içerir. Evrende her şey enerjidir. Düşüncelerimiz enerji parçacıklarıdır. Yaşamımızda sonsuz olasılıklar vardır. İçinde bulunduğumuz kuantum alanda her şey birbirini etkiler.

Bütün bu düşünce parçacıkları , bizim düşüncelerimizin yaydığı enerji sinyallerine de yanıt verirler. Önemli olan yaydığımız düşünce sinyal frekanslarının aynı frekansta olan diğer kuantum parçacıklardan yanıt bulabilmesidir. Bunu gerçekleştirebilirsek , yaşamımızda arzu ettiğimiz sonuçları yaratabileceğimiz bir kuantum alanı oluşturabiliriz. “Sırrın Sırrı” kitabımda , tüm olumlu ve olumsuz düşüncelerimizin , evreni sarıp sarmalayan karmaşık enerji alanları içinde , devamlı titreyen salınan enerji parçacıkları olduğundan söz ettim ve düşünceyi gerçeğe dönüştürmenin dolayısıyla yaşamın sırrını “çekim yasası” , sırrın sırrını “rezonans fenomeni” ve sırrın sırrının sırrını da “ kendini sevmek” olarak tanımladım. Geçmişin pişmanlıklarına ve geleceğin kaygılarına takılıp kalmadan kendimizi sevmenin yollarını aramanın önemini vurguladım ve Hz. Mevlana’nın bu mucizevî sırra ne kadar vakıf olduğunu onun şu dizeleriyle aktardım;

“ Sen düşünceden ibaretsin/ Geriye kalan et ve kemiksin

Gül düşünür gülistanlık olursun/ Diken düşünür dikenlik olursun…”

Dönüşüm Yasası

Transmütasyon , rezonans reaksiyonunda bir nükleidin diğer bir nükleide geçişidir. Yasanın İngilizcesi “ The Law of Perpetual Transmutation of Energy” , “Enerjinin Sürekli Transmutasyonu Yasası” anlamına gelir. Bu prensibe göre, bütün enerjiler titrerler ve hareket halindedirler , hareket halindeki bu enerjiler bir şekilde bir fizik formunda tezahür ederler. Evrensel yasaların ifade ettiği gibi , düşüncelerimiz enerjidir ve bu nedenle düşüncelerimiz de enerji gibi fiziksel bir form şeklinde gerçeğe dönüşebilirler. Bu yasa , her düşündüğümüz bir şekilde ortaya çıkacaktır der ve sözü edilen transmutasyon , sorgu sualsiz yani önyargısız harfiyen uygulanır.

Dönüşüm yasası , üzerinde durduğumuz şeye olumlu bakıyorsak olumlu , olumsuz bakıyorsak olumsuz bir sonucun gerçekleşebileceğini açıklar. Bu yasa , dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır , çünkü eğer istenilen bir hedef ise ve bir süre sonra o hedefi yakalayamayacağımızı düşünürsek , bu olumsuz düşünceler , olumlu düşüncelerimizi iptal edecektir. Sabır ve sebatın bu yasada önemli bir rolü vardır. Ancak düşüncelerimiz , sürekli bir tutarlılık içinde olmalıdır. Eğer devamlı benim böylesine çok param olsun diyor isek , bilincimizin ne kadar zeki olduğunu da unutmamalıyız. Çünkü hak edilmeyen veya bedeli ödenmemiş para , aklımız bol para diye çırpınmasına rağmen , bu tür düşünceleri kendiliğinden etkisizleştirecektir.

Evvelce de ifade ettiğimiz gibi , düşüncelerimiz enerji parçacıklarıdır. Yaşamımızı sürdürdüğümüz evrende insanların duygu dışı algıları , morfik alanlarla insanlığı birbirine bağlar ve adeta düşüncelerimize , arzularımıza , dualarımıza , kuantum alandaki diğer düşünce parçacıkları ile rezone olmuş olarak , yani frekans uyumu sonucunda yanıtlar bulabiliriz ve böylece kaderimiz , hedeflenen yazgıya dönüşen yola ulaşabilir.

Görelilik Yasası

Görelilik bir eylem yasasıdır. Albert Einstein’ın görelilik kuramı, özel görelilik ve genel görelilik kuramı olarak ifade edilir. Özel görelilik kuramına göre, “bütün varlıklar ve varlığın fiziki olayları izafidir , zaman , mekân , hareket birbirinden bağımsız değildirler”. “Zaman, ancak hareketle , cisim hareketle , hareket cisimle vardır”. Genel görelilik kuramı ise , ivmeli devinim ile kütle çekimi açıklamasıyla , özel göreliliği birleştiren , genelleyen bir kuramdır”. Özel görelilik , yaşamımızda mutlak olarak algıladığımız zaman gibi kavramların göreli olduğuna işaret eder.

Bunun yanı sıra , sezgisel olarak göreceli olduğunu düşündüğümüz kavramların ise mutlak olduğunu ifade eder. Bu ifadenin basit anlamı , evrende her şey enerjidir ve titrer , cisim enformasyon ile şekillenir. Her varlığın titreşimi farklıdır , bunun nedeni her varlığın değişik duygusal , akılsal ve ruhsal enerji bedenlerine sahip olmasından kaynaklanır ve bu nedenle , sezgisel olarak göreceli olarak düşünülen kavramlar , kişinin kendi gerçeğidir. Görelilik kuramına göre , aynı yumurta ikizinde olduğu gibi , yaşam dünyaları tamamen birbirine benzeyen iki insana rastlayamayız. Çünkü her bireyin adeta ayrı bir dünyası vardır. Görelilik yasasının ruhsal ve metafiziksel (deneyüstü) etkilerini incelediğimizde , her varlığın başka bir şey ile bağlantılı olduğunun ya da ona göre değiştiğinin göreceli gerçeğini görürüz. Görelilik yasası , fiziksel dünyamızda her şeyin ilişkilerde gizli olduğuna işaret eder.

Herhangi bir şeyin varlığı , ancak başka bir düşünceye ilişkin mukayese ile idrak edilebiliyor. Göreli bir karşılaştırma sayesinde, bir şeyin doğru veya yanlış olduğu düşünülebiliyor. Bu anlayışa göre , yaşamın genel bir anlamı yok , ama yaşamın anlamı , bizim kişisel olarak ona verdiğimiz anlam oluyor. Görelilik kavramını özümsemek için , önce gerçekte iyi- kötü arasında bir farkın olmadığı gerçeğini açıklayan prensibin ne olduğu ile ilgili bilgi sahibi olmalıyız. Eğer kendimizi , bizden daha az maddi ve manevi zenginliklere sahip insanlarla mukayese etme alışkanlığına hazırlar ve bu nedenle durumumuzu kutsarsak , bu yasayı doğru kullanmış oluruz. Önem verdiğimiz bir şeyi , başka bir şeyle bağlantılı olarak irdelemeden , o şeyin iyi veya kötü olduğuna karar veremeyiz. İşte özel görelilik kuramının püf noktası budur. Bir şeyin ; güzel- çirkin , doğru- yanlış , büyük- küçük , hızlı- yavaş olması , bir varlığın başka bir şey ile nasıl bağlantılı olduğuna veya o şeyin göreli olarak nasıl algılandığına bağlıdır. Hermetik kozmik yasasına aşağıda özetlediğimiz bu beş yeni prensip ile , kuantum evren boyutunu da eklemiş oluyoruz.

EYLEM yasasını , olumlu düşünme sanatının eylem yasası olarak algılayabiliriz. Gerçekte eylem yasası Hermetik etki- tepki prensibinin bir uzantısıdır.

ÖDÜNLEME yasası , yine Hermetik etki- tepki prensibini tamamlayıcı bir prensiptir. Emerson’un dediği gibi “sevgi ekersen , yaşamında sevgi görürsün” ün anlamı etki-tepki yasasının ödüllendirilmiş halidir.

ÇEKİM yasası yani “benzer benzeri çeker” kavramı Hermetik kozmik yasasına bir anlamda eklenmiş kuantum felsefesinin ilkeleridir.

DÖNÜŞÜM yasası , yine Hermetik kanuna eklenmiş , kuantum kavramının transmütasyon ilkesi olan rezonans fenomenin ifadesidir.

GÖRELİLİK yasası , eklenen beşinci prensip olarak , kuantum yaşamda “bütün varlıkların ve varlığın fiziki olayları izafidir; zaman , mekân , hareket birbirinden bağımsızdır” diyen ilkeyi ifade eder.

Kanımca bu beş yasa sayesinde, Hermetik kozmik yasaların prensipleri daha anlaşılır olmuş ve bilimsellik kazanmıştır. Evrensel yasaların tümünü incelediğimizde , tüm zamanların en önemli iki düşünürü olarak , Hermes Thot’u ve Albert Einstein’i gördüğümüzü söylemeden geçmenin haksızlık olacağına inanıyorum.

HABERLER

< >
 • Kanser şüphesi göz muayenesinde anlaşılabilir

  Uzmanlar göz muayenesiyle bazı kanser türlerinin anlaşılabileceğini belirtiyor. Göz muayenesiyle en sık görülen göz kanseri koroid melanomu anlaşılabiliyor.

  Habertürk: 09.04.2018 www.haberturk.com

  Devamını Oku

 • Mide gribi hakkında bilmeniz gereken 5 şey

  Mide gribi adını son zamanlarda daha sık duyduğumuz hastalıklardan biri. Aslında normal gripten farklı olarak solunum yolları değil sindirim sistemi üzerinde etki ediyor. Mide gribine yakalanan kişiler ishal, kusma, bulantı, karın krampları ve ateşin yükselmesi gibi semptomlar gösteriyorlar. 

  Habertürk: 09.04.2018 www.haberturk.com

  Devamını Oku

 • Turşu sahiden probiyotik mi?

  İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Depresyonu iyileştirmek için turşu yiyin" açıklaması üzerine Gazete Habertürk yazarı Prof. Dr. Temel Yılmaz turşunun probiyotik olup olmadığını yazdı.

  Habertürk: 09.04.2018 www.haberturk.com

  Devamını Oku

tüm haberler

 
free mp3 | mp3 download | youtube mp3 | download mp3 album | fresh mp3 music | mp3 top songs | download free music | mp3